W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu

otwiera klasy pierwsze w następujących zawodach:

UWAGA:

W ZAWODACH: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIKUM NR 3 I MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3, W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ REALIZOWANY BĘDZIE KURS PRAWA JAZDY

W RAMACH TEORII I PRAKTYKI. KOSZT UCZNIA TO OPŁATA ZA EGZAMIN.

W KLASACH TECHNIKUM NR 3 REALIZOWANE BEDĄ PRZEDMIOTY ROZSZERZONE : MATEMATYKA I  JĘZYK ANGIELSKI.

 

Typ szkoły Zawód Okres nauki Kryteria
Technikum nr 3

Technik budownictwa

Klasa strażacka

NOWOŚĆ!!!

4 lata

Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.

 

* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

Technik logistyk

Logistyka wojskowa

Technik pojazdów samochodowych

-> Prawo Jazdy Kategorii "B" - NOWOŚĆ!!!

Szkoła

Branżowa

I stopnia

nr 3

Fryzjer, kucharz, sprzedawca, murarz – tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych -> Prawo Jazdy Kat B - NOWOŚĆ, mechanik motocyklowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec, magazynier i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów.

Ponadto dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

3 lata

Warunkiem przyjęcia do klasy jest zawarcie umowy z pracodawcą w danym zawodzie.

Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.

Terminarz rekrutacji do Technikum nr 3,

Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 3  

na rok szkolny 2018/2019

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 Składanie podań  przez rodziców kandydatów do Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3

28 maja - 22 czerwca 2018

Do 16 lipca 2018
Składanie przez kandydatów  świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów 22 - 26 czerwca 2018
Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych  i listę kandydatów niezakwalifikowanych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punków uprawniających do przyjęcia 11 lipca 2018 godzina 12.00 Do 1 sierpnia 2018 godzina 12.00
Wydanie kandydatom skierowań na badania lekarskie 11 - 12 lipca 2018 Do 24 sierpnia 2018
Rodzice lub kandydaci pełnoletni składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów

od 11  lipca -  13 lipca 2018

godzina 12.00

Od 24 sierpnia 2018

Do 28 sierpnia 2018

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, podanie informacji o wolnych miejscach 16 lipca 2018 godzina 14.00 28 sierpnia 2018 godzina 12.00

 

 

 

 Zasady rekrutacji do Technikum  nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3

w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta

w Brzegu na rok szkolny 2018/2019

1.Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci logują się na stronie internetowej , wybierają Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły a następnie ten wniosek drukują.

2.Kandydaci do klas pierwszych Technikum Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia,
 • dwie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).

3.Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia i kartę szczepień,
 • dwie fotografie,
 • umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy w tej sprawie
  (wzór oświadczenia o przyjęciu na zajęcia praktyczne do pobrania ze strony internetowej szkoły).

4.Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

5.Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów.

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
 • przeliczane są na punkty według zasady – z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

6.Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100  punktów.

7. Kandydatom do  Technikum nr 3  w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz    z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród:  języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,  fizyki, chemii, biologii, geografii,  informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.

* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury

8.Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2. wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.

9. Punkty przyznawane są według następujących zasad:

każdy z  wybranych przez ucznia przedmiotów

ocena:

 • celujący              - 18  pkt,
 • bardzo dobry       - 17 pkt,
 • dobry                  - 14 pkt,
 • dostateczny        -  8 pkt,
 • dopuszczający     - 2 pkt.

10.Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, które będą miały znaczenie w dalszej edukacji w szkole:

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,

2) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i konkursach tematycznych:

- na szczeblu wojewódzkim:

a)dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów, 

c)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e)tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty; 

- na szczeblu ponad wojewódzkim:

a)tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b)tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów, 

c)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

- na szczeblu  międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

a)tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 punktów, 

b)tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 4 punkty, 

c)tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach  artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: 

a)międzynarodowym –  4 punkty, 

b)krajowym        –  3 punkty, 

c)wojewódzkim   –  2 punkty,

d)powiatowym    –  1 punkt;

4) dodatkowe osiągnięcia, takie jak:

-        wzorowa ocena zachowania                                         - 1 punkt,

-        udział w zajęciach kulturalno – artystycznych               –1 punkt,

-        uznana praca w samorządzie szkolnym                        – 1 punkt,

-        stały udokumentowany wolontariat                               – 3 punkty.

11.W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy wykażą:

a)wielodzietność rodziny kandydata,

b)niepełnosprawność kandydata,

c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

12.Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest:

1)limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły,

2)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

3)do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu podpisana umowa o pracę lub stosowne oświadczenie pracodawcy.

4) istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania się do  wcześniej wybranej.

13.Terminy rekrutacji, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wynikają z zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty.

ZAPISY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ:

TECHNIKUM NR 3 W BRZEGU o  4 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

-        technik logistyk – innowacja logistyka wojskowa

-        technik budownictwa – innowacja straż pożarna

-        technik renowacji elementów architektury

-        technik pojazdów samochodowych - nowość prawo jazdy kat "B".

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W BRZEGU 

o 3 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

-        fryzjer,

-        kucharz, 

-        sprzedawca,

-        murarz – tynkarz, 

-        mechanik pojazdów samochodowych - nowość prawo jazdy kat "B",

-        mechanik motocyklowy,

-        monter sieci i instalacji sanitarnych,

-        lakiernik, 

-        blacharz,

-        blacharz samochodowy,  

-        elektryk,

-        cukiernik,

-        piekarz,

-        stolarz,

-        tapicer,

-        krawiec,

-        magazynier,

-        i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów.

        Ponadto dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:

-        pracownik pomocniczy krawca,

-        pracownik pomocniczy mechanika,

-        pracownik pomocniczy ślusarza,

-        pracownik pomocniczy stolarza,

-        asystent fryzjera.