W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu

otwiera klasy pierwsze w następujących zawodach:

UWAGA:

W ZAWODACH: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIKUM NR 3 I MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3, W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ REALIZOWANY BĘDZIE KURS PRAWA JAZDY W RAMACH TEORII I PRAKTYKI. KOSZT UCZNIA TO OPŁATA ZA EGZAMIN.

 

W KLASACH TECHNIKUM NR 3 – REALIZOWANE BEDĄ PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: MATEMATYKA.

 

Typ szkoły Zawód Okres nauki Kryteria

Technikum nr 3

Technik budownictwa

Klasa strażacka

5 lat

Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.

* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

Technik logistyk

Logistyka wojskowa

Technik pojazdów samochodowych

-> Prawo Jazdy Kategorii "B"

Szkoła

Branżowa

I stopnia

nr 3

Fryzjer, kucharz, sprzedawca, murarz – tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych -> Prawo Jazdy Kat B, mechanik motocyklowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec, magazynier logistyk i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów.

Ponadto dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

3 lata

Warunkiem przyjęcia do klasy jest zawarcie umowy z pracodawcą w danym zawodzie oraz dostarczenie kopii badań lekarskich (kieruje pracodawca).

Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.

Szkoła Branżowa

II stopnia nr 3

Technik pojazdów samochodowych

-> Prawo Jazdy Kategorii "B"

Technik usług fryzjerskich

2 lata Warunkiem przyjęcia do klasy jest ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku 2012/2013 – świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki

 

Terminarz rekrutacji do Technikum nr 3,

Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 3, Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3

na rok szkolny 2020/2021

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami. Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 Od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godziny 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

Od 26 czerwca 2020 r.

Do 30 czerwca 2020 r.

do godziny 15.00

------------------------------------
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 24 czerwca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4 art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). do 10 lipca 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 lipca 2020 r. 17 sierpnia 2020 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 11 maja 2020 r.

do 14 lipca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 lipca 2020 r.

do 20 lipca 2020 r.

do godziny 15.00

od 17 sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 21 lipca 2020 r. – do godziny 14.00 24 sierpnia 2020 r. – do godziny 14.00

 

Zasady rekrutacji do Technikum  nr 3,

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 i Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3

w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta

w Brzegu na rok szkolny 2020/2021

1.Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci logują się na stronie internetowej, wybierają Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły a następnie ten wniosek drukują.

2.Kandydaci do klas pierwszych Technikum Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • dwie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).

3.Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • dwie fotografie,
 • umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy w tej sprawie (wzór oświadczenia o przyjęciu na zajęcia praktyczne do pobrania ze strony internetowej szkoły).
 • Kopię badań lekarskich – medycyna pracy (kieruje pracodawca).

4. Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły II Stopnia (2 letnia) – nauka kończy się egzaminem maturalnym. Uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione dla danego zawodu. Kandydaci składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia – świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia,
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 • absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku 2012/2013 – świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

5.Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

6.Liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100 punktów.

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, matematyki, przedmiotów oraz języka obcego nowożytnego .
 • przeliczane są na punkty według zasady –
 • język polski -100% x 0,35=35 pkt.
 • matematyka -100%x 0,35=35 pkt.
 • języka obcego nowożytnego – 100%x 0,30=30 pkt.

7.Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100  punktów.

8. Kandydatom do  Technikum nr 3  w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród:  języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,  fizyki, chemii, biologii, geografii,  informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.

* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury

9.Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.

10.Kandydatom do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.

11. Punkty przyznawane są według następujących zasad:

każdy z  wybranych przez ucznia przedmiotów

ocena:

 • celujący              - 18  pkt,
 • bardzo dobry       - 17 pkt,
 • dobry                  - 14 pkt,
 • dostateczny        -  8 pkt,
 • dopuszczający     - 2 pkt.

12.Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, które będą miały znaczenie w dalszej edukacji w szkole:

1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,

2) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i konkursach tematycznych:

- na szczeblu wojewódzkim:

a)dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów, 

c)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e)tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty; 

- na szczeblu ponad wojewódzkim:

a)tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b)tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów, 

c)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

- na szczeblu  międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

a)tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 punktów, 

b)tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 4 punkty, 

c)tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach  artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: 

a)międzynarodowym –  4 punkty, 

b)krajowym        –  3 punkty, 

c)wojewódzkim   –  2 punkty,

d)powiatowym    –  1 punkt;

4) dodatkowe osiągnięcia, takie jak:

- wzorowa ocena zachowania                                         - 1 punkt,

- udział w zajęciach kulturalno – artystycznych               –1 punkt,

- znana praca w samorządzie szkolnym                        – 1 punkt,

- stały udokumentowany wolontariat                               – 3 punkty.

13.W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy wykażą:

a)wielodzietność rodziny kandydata,

b)niepełnosprawność kandydata,

c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

14.Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest:

 1. limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
 3. do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu podpisana umowa o pracę lub stosowne oświadczenie pracodawcy i kopia badań lekarskich – medycyna pracy (kieruje pracodawca).
 4. istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania się do  wcześniej wybranej,
 5. do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 w Brzegu świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, (którą rozpoczęli począwszy od roku 2012/2013), zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,

15.Terminy rekrutacji, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wynikają z zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty.

ZAPISY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ:

TECHNIKUM NR 3 W BRZEGU o  5 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

- technik logistyk – innowacja logistyka wojskowa

- technik budownictwa – innowacja straż pożarna

- technik renowacji elementów architektury

- technik pojazdów samochodowych - prawo jazdy kat "B".

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W BRZEGU o 3 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

- fryzjer,

- kucharz, 

- sprzedawca,

- murarz – tynkarz, 

- mechanik pojazdów samochodowych - prawo jazdy kat "B",

- mechanik motocyklowy,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- lakiernik, 

- blacharz,

- blacharz samochodowy,  

- elektryk,

- cukiernik,

- piekarz,

- stolarz,

- tapicer,

- krawiec,

- magazynier logistyk,

- i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów.

Ponadto dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:

- pracownik pomocniczy krawca,

- pracownik pomocniczy mechanika,

- pracownik pomocniczy ślusarza,

- pracownik pomocniczy stolarza,

- asystent fryzjera.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W BRZEGU o 2 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

- technik pojazdów samochodowych

- technik usług fryzjerskich