W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu

otwiera klasy pierwsze w następujących zawodach:

UWAGA:

W ZAWODACH: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIKUM NR 3 I MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3, W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ REALIZOWANY BĘDZIE KURS PRAWA JAZDY W RAMACH TEORII I PRAKTYKI. KOSZT UCZNIA TO OPŁATA ZA EGZAMIN.

W KLASACH TECHNIKUM NR 3 – GIMNAZJUM – REALIZOWANE BEDĄ PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: MATEMATYKA I  JĘZYK ANGIELSKI.

GIMNAZJUM

 

 

  Typ szkoły                Zawód      Kwalifikacje zawodowe Okres nauki                     Kryteria

Technikum nr 3

Absolwenci Gimnazjum

Technik budownictwa

Klasa strażacka

NOWOŚĆ!!!

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

4 lata

Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.

* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów

architektury

Technik logistyk

Logistyka wojskowa

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Technik pojazdów samochodowych

-> Prawo Jazdy Kategorii "B" - NOWOŚĆ!!!

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Szkoła

Branżowa

I stopnia

nr 3

Absolwenci Gimnazjum

Fryzjer, kucharz, sprzedawca, murarz – tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych -> Prawo Jazdy Kat B - NOWOŚĆ, mechanik motocyklowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec, magazynier i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów.

Ponadto dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

3 lata

Warunkiem przyjęcia do klasy jest zawarcie umowy z pracodawcą w danym zawodzie.

Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, infor

 

 

Terminarz rekrutacji do Technikum nr 3,

Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 3  

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami.

od 13 maja 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

do 16 lipca 2019 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 26 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4 art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) 10 lipca 2019 r. 6 sierpnia 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 lipca 2019 r. 6 sierpnia 2019 r.
Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 lipca 2019 r.

do 15 lipca 2019 r. do godz. 12.00

od 26 sierpnia 2019 r.

do 28 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 16 lipca 2019 r. godz. 12.00 30 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

 

 

Zasady rekrutacji do Technikum  nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3

w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta

w Brzegu na rok szkolny 2019/2020

(GIMNAZJUM)

1.Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci logują się na stronie internetowej, wybierają Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły a następnie ten wniosek drukują.

2.Kandydaci do klas pierwszych Technikum Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • dwie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).

3.Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • dwie fotografie,
 • umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy w tej sprawie
  (wzór oświadczenia o przyjęciu na zajęcia praktyczne do pobrania ze strony internetowej szkoły).

4.Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

5.Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów.

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
 • przeliczane są na punkty według zasady – z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

6.Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100  punktów.

7. Kandydatom do  Technikum nr 3  w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz    z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród:  języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,  fizyki, chemii, biologii, geografii,  informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.

* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury

8.Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2. wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.

9. Punkty przyznawane są według następujących zasad:

każdy z  wybranych przez ucznia przedmiotów

ocena:

 • celujący               - 18  pkt,
 • bardzo dobry       - 17 pkt,
 • dobry                   - 14 pkt,
 • dostateczny        -  8 pkt,
 • dopuszczający     - 2 pkt.

10.Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, które będą miały znaczenie w dalszej edukacji w szkole:

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,

2) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i konkursach tematycznych:

- na szczeblu wojewódzkim:

a)dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów, 

c)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e)tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty; 

- na szczeblu ponad wojewódzkim:

a)tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b)tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów, 

c)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

- na szczeblu  międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

a)tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 punktów, 

b)tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 4 punkty, 

c)tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach  artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: 

a)międzynarodowym –  4 punkty, 

b)krajowym        –  3 punkty, 

c)wojewódzkim   –  2 punkty,

d)powiatowym    –  1 punkt;

4) dodatkowe osiągnięcia, takie jak:

- wzorowa ocena zachowania                                         - 1 punkt,

- udział w zajęciach kulturalno – artystycznych               –1 punkt,

- znana praca w samorządzie szkolnym                        – 1 punkt,

- stały udokumentowany wolontariat                               – 3 punkty.

11.W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy wykażą:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

12.Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest:

1) limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły,

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

3) do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu podpisana umowa o pracę lub stosowne oświadczenie pracodawcy.

4) istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania się do  wcześniej wybranej.

13.Terminy rekrutacji, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wynikają z zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty.

 ZAPISY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ:

(GIMNAZJUM)

TECHNIKUM NR 3 W BRZEGU o  4 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

- technik logistyk – innowacja logistyka wojskowa

- technik budownictwa – innowacja straż pożarna

- technik renowacji elementów architektury

- technik pojazdów samochodowych - nowość prawo jazdy kat "B".

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W BRZEGU 

o 3 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

- fryzjer,

- kucharz, 

- sprzedawca,

- murarz – tynkarz, 

- mechanik pojazdów samochodowych - nowość prawo jazdy kat "B",

- mechanik motocyklowy,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- lakiernik, 

- blacharz,

- blacharz samochodowy,  

- elektryk,

- cukiernik,

- piekarz,

- stolarz,

- tapicer,

- krawiec,

- magazynier,

- i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów.

        Ponadto dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:

- pracownik pomocniczy krawca,

- pracownik pomocniczy mechanika,

- pracownik pomocniczy ślusarza,

- pracownik pomocniczy stolarza,

- asystent fryzjera.

Jeśli jesteś uczniem 3 klasy gimnazjum kliknij tutaj

REKRUTACJA