Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

18.12.2017 - śródroczna Rada klasyfikacyjna w klasach promocyjnych

23.04.2018 - klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna w klasach maturalnych

18.06.2018 - klasyfikacja roczna