Wymagania i ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

W tym dziele znajdują się informacje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych w każdej klasie i z każdego przedmiotu.

Więcej o: Wymagania edukacyjne

W tym dziale prezentujemy obowiązujące w naszej szkole ogólne zasady oceny zachowania dotyczące wszystkich uczniów oraz wymagania na poszczególne oceny stosowane w klasach wszystkich szkół Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu. Szczegółowe zasady oceniania zachowania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocena z zachowania

W tym dziale znajdują się omówienia obowiązujących w szkole ogólnych zasad oceniania i klasyfikacji. Szczegółowe zasady oceniania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu.

Więcej o: Ocenianie i klasyfikacja

Przedstawiamy w tym dziale wykazy obowiązujących w szkole zestawów podręczników dla każdej klasy szkół Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu.

Więcej o: Podręczniki

W tej kategorii przedstawiony jest zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu.

Więcej o: Dostosowania