Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są opisane w 7 rozdziale Statutu szkoły
W szkole stosowany jest wagowy system oceniania oraz wystawiania oceny półrocznej, rocznej i końcowej w oparciu o średnią ważoną bieżących ocen cząstkowych.
Obowiązują cztery wagi ocen:
1) ocena półroczna - waga 4, którą wpisuje się jako pierwszą w II półroczu z danego przedmiotu;
2) oceny cząstkowe wagi 1, 2 i 3 szczegółowo określają przedmiotowe systemy oceniania z danego przedmiotu;
Przyporządkowano poszczególnym wagom ocen cząstkowych następujące kolory:
1) waga 1 – czarny;
2) waga 2 – zielony;
3) waga 3 – czerwony;
4) waga 4 – niebieski.
Szczegóły dotyczące kryteriów oceniania oraz wag za poszczególne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ujęte są w przedmiotowych systemach oceniania z danego przedmiotu, z którymi uczniowie zostają zapoznani na początku roku szkolnego.
Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie średniej ważonej.
Średniej ważonej przyporządkowuje się klasyfikacyjną ocenę półroczną, roczną i końcową zgodnie z poniższą tabelą:
 
 
Średnia ważona Ocena
5,66 – 6,00 celujący
4,66 – 5,65 bardzo dobry
3,66 – 4,65 dobry
2,66 – 3,65 dostateczny
1,66 – 2,65 dopuszczający
0 – 1,65 niedostateczny
 
 
Warunkiem koniecznym otrzymania pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu jest uzyskanie liczby ocen cząstkowych określonych w § 123, w tym ocen pozytywnych z prac klasowych w ilości określonej przez nauczyciela w PSO oraz średniej ważonej, co najmniej 1,66.
Średnia ważona jest oceną wyjściową do wystawienia półrocznej, rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ostateczna ocena jest wystawiana przez nauczyciela przedmiotu, może być wyższa, ale nie niższa niż wyliczona średnia ważona z uwzględnieniem warunku koniecznego określonego w §121 pkt.14.
Ustalone przez nauczycieli półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.