Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który nie przestrzega wymogów statutu:


1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje;
3) opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia, jednak ich liczba nie przekracza
39 godzin;
4) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;
5) jego ubiór budzi zastrzeżenia;
6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;
7) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych;
8) jest agresywny w stosunku do rówieśników;
9) lekceważy zadania przydzielone przez szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;
10) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;
11) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;
12) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
13) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią ( wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie);
14) często zaniedbuje higienę osobistą;
15) ulega nałogom;
16) ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
17) lekceważy ustalone normy społeczne;
18) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

 


Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który nie przestrzega wymogów statutu:


1) opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia, ma ponad 40 godzin nieusprawiedliwionych;
2) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;
3) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;
4) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;
5) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;
6) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;
7) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą;
8) nagminnie używa wulgarnego słownictwa, przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;
9) ulega nałogom;
10) celowo niszczy mienie szkoły;
11) wchodzi w konflikt z prawem;
12) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny.