Kryteria na poszczególne oceny

 1. Wzorowe otrzymuje uczeń, który:

 1. zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.
 2. jest uczciwy w codziennym postępowaniu ( nie kłamie, nie oszukuje);
 3. przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;
 4. zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;
 5. w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;
 6. zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
 7. poszerza swój zakres języka ojczystego ( literatura, teatr, film);
 8. wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe;
 9. reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;
 10. nie ulega nałogom ( nikotyna, alkohol, narkotyki);
 11. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 12. zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu;
 13. przejawia troskę o mienie szkoły;
 14. zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;
 15. nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;
 16. wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację;
 17. reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych;
 18. rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań;
 19. interesuje się postacią patrona szkoły;
 20. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;
 21. systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności;

2. Bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

 1. używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;
 2. przestrzega wymagań statutu szkoły i norm społecznych;
 3. może mieć do 5 godz. nieusprawiedliwionych;
 4. przejawia troskę o mienie szkoły;
 5. pomaga słabszym i młodszym kolegom;
 6. nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;
 7. kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;
 8. bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
 9. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 10. przestrzega zasad higieny osobistej;
 11. nigdy nie ulega nałogom;
 12. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 13. nie spóźnia się na zajęcia szkolne;
 14. nosi odpowiedni strój;
 15. chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

 3. Dobre otrzymuje uczeń, który:

 1. opuścił bez usprawiedliwienia do 10 godzin bez usprawiedliwienia;
 2. punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;
 3. przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;
 4. inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły;
 5. prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;
 6. nosi odpowiedni strój;
 7. nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych, naruszających godność osobistą;
 8. przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach
  i imprezach szkolnych;
 9. dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
 10. prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;
 11. nie ulega nałogom;
 12. rozumie i stosuje normy społeczne;
 13. szanuje mienie społeczne;
 14. pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 15. nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;
 16. wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły;
 17. nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.

4. Poprawne otrzymuje uczeń, który:

 1. opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia, jednak ich liczba nie przekracza 25 godzin;
 2. sporadycznie spóźnia się na lekcje;
 3. nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;
 4. zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;
 5. zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;
 6. sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;
 7. czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu;
 8. zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 9. zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;
 10. na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;
 11. nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;
 12. nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 13. poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;
 14. używa zwrotów grzecznościowych;
 15. czasem pomaga koleżankom i kolegom.

5. Nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

 1. jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
 2. wielokrotnie spóźnia się na lekcje;
 3. opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia, jednak ich liczba nie przekracza 39 godzin;
 4. często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;
 5. jego ubiór budzi zastrzeżenia;
 6. niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;
 7. w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób    starszych;
 8. jest agresywny w stosunku do rówieśników;
 9. lekceważy zadania przydzielone przez szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;
 10. w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;
 11. wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;
 12. używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
 13. nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią ( wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie);
 14. często zaniedbuje higienę osobistą;
 15. ulega nałogom;
 16. ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
 17. lekceważy ustalone normy społeczne;
 18. nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego

6.  Naganne otrzymuje uczeń, który:

 1. opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia, ma ich ponad 40 godzin nieusprawiedliwionych;
 2. nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;
 3. nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;
 4. nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;
 5. jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;
 6. poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;
 7. bardzo często zaniedbuje higienę osobistą;
 8. nagminnie używa wulgarnego słownictwa, przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;
 9. ulega nałogom;
 10. celowo niszczy mienie szkoły;
 11. wchodzi w konflikt z prawem;
 12. swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny.