W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

ZARZĄDZENIE nr     23   2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

z 11 marca 2020r.

w sprawie

zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole,

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej

zarządza się:

§ 1

czasowe ograniczenie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w dniach od 12 do 25 marca br. Oznacza to, że w tym okresie w szkole nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Brzeg, 11 marca 2020r.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Sugerowany kontakt ze szkołą w terminie ujętym w zarządzeniu to komunikator, telefon,

e – mail szkoły.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

www.gov.pl/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W ramach współpracy z firmą INTERCARS oraz programu "Młode Kadry", uczniowie klas technikum pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych (II TLS i I RSP oraz II BB) uczestniczyli w szkoleniu. Szkolenie, w którym udział wzięli również nauczyciele zawodu, odbyło się 4 marca w ZSB w Brzegu. Temat szkolenia: "Pompy cieczy chłodzącej i układu rozrządu", a spotkanie prowadził Tomasz Ochman z firmy SKF.

Uczniowie zostali zapoznani z przyczynami i sposobami zapobiegania uszkodzeniom pomp. Zostały także omówione trzy podstawowe objawy niesprawności pompy cieczy: wyciek płynu chłodzącego, wahania temperatury widoczne na wskaźniku, nietypowy hałas dobiegający z komory silnika. Jak podkreślał prowadzący Tomasz Ochman nie ma powodu, by przy wymianie paska rozrządu nie wymienić także pompy oraz że należy wystrzegać się tanich zamienników a także płynów chłodzących niskiej jakości, które nie spełniają norm producenta. Omówił również zasady profesjonalnej wymiany paska rozrządu m.in. sposoby montażu, ustawienia różne rodzaje napinaczy.

Efektem spotkania było doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników, którzy swója przyszłość wiążą z zawodem który wybrali.

 

Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 60 zł.

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody, ale także wydarzenia profilaktyczne.

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu
41 8863 0009 2000 0021 1259 0001

tytułem: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka + klasa
Roczny koszt 60 zł ale liczy się każda wpłata !!!!

Dziękujemy Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu.