Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) opracowanie i uchwalanie Statutu Szkoły oraz dokonywanie w nim zmian;
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole
po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
7) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu
poprawy pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) projekt arkusza organizacyjnego szkoły;
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) terminarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku
szkolnym.