Od września przy Zespole Szkół Budowlanych ruszyła Grupa Wychowawcza Ochotniczych Hufców Pracy Brzeg/Opole.

 

 

Hufiec Pracy jest placówką o szerokim profilu działań opiekuńczo wychowawczych zapewniającym młodzieży:

- kompleksowe oddziaływanie wychowawcze oraz profesjonalne zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne i resocjalizacyjne, wyrównawcze oraz pomoc w nauce,

- uzupełnienie wykształcenia w Branżowej Szkole Zawodowej,

- zdobycie atrakcyjnego poszukiwanego na rynku pracy zawodu bezpośrednio w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę i naukę zawodu,

- status młodocianego pracownika i wynagrodzenie za wykonywaną pracę,

- szansę na otrzymanie pracy po zakończeniu nauki,

- uczestniczenie w europejskich projektach wymiany młodzieży,

- możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach projektów EFS,

- zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe, kulturalno-oświatowe i turystyczne.

Nauka jest bezpłatna.

Grupa Wychowawcza Brzeg współpracuje ze Zespołem Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu.

Młodzież uczestnicząca w GW Brzeg ma możliwość rozwoju poprzez udział w warsztatach oraz zajęciach sportowych. Objęta jest dodatkową opieką pedagogiczną. Uczestnicy od rozpoczęcia nauki motywowani są do podjęcia działalności wolontariackiej na rzecz potrzebujących. GW Brzeg współpracuje z Oddziałem Dziecięcym w Brzeskim Centrum Medycznym oraz innymi instytucjami publicznymi: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, kuratorami z Sądu Rejonowego, Policją, Młodzieżowym Centrum Kariery i Punktem Pośrednictwa Pracy.